a0drtaiSky editor,a0drtai{skype ID,search engine key word} ,chtrhomecipasttoywa
 1. 安裝軟體詞庫字典教學符號客程學校教室烏衣行
 2. 電腦漢字編碼輸入法。華語拼音
  能用電腦,而不能用漢字電腦,是國外多數人的“痛”。解決在電腦上輸入漢字問題。說明如下:Using Chinese as Computer Language:1.Start,2.Control Panel,3.Regional and Language Options,4.Regional Options – China,5.Advanced – Chinese (Taiwan….),PRC(simplified Chinese),或安裝“教育部台灣客家語拼音”。 (三)許多網友因漢字輸入不便,採用英文通信。不過,中國人與中國人間,使用中文,比較能達意。可考慮教育部免費的一種拼音輸入法,叫“教育部台灣客家語拼音”,比較容易。它與英文同步。而且輸出繁體。台灣出版的一種用手寫輸入的軟件叫“小蒙恬”,也可考慮。 給住在國外網友們針對不懂電腦中文輸入設定方法! 國外多數人無漢字鍵盤{Key Board}電腦!一般人有困難: 是漢字編碼的輸入問題。現在微軟能接受漢字輸入。 漢字輸入編碼分兩大支,即繁體(微軟稱為traditional Chinese)與簡體(simplified Chinese)。其他輸入法(如倉頡,五筆,大易等),因太難(只限於專業打字員使用),已(將)被淘汰。
  1949年迄今台灣的採用BO(ㄅ ) PO(ㄆ) MO(ㄇ) FO(ㄈ)漢字拼音輸入,已(將)被淘汰,是 因為ㄅㄆㄇㄈ共有37個字母,加上4個聲調,須使用41個鍵。而一般鍵盤只有26個英文字母,所以把(1234567890,.;/-) 等鍵都派上用場。而且其編排甚不合理。例如1,2,3,4聲調,它規定是7,6,3,4鍵,BOPOMOFO四音是1,Q,A,Z鍵。基本上又因為不能盲打(不看鍵盤打字)。也就是慢。 2,大陸的“漢語拼音”輸入法,比較容易。它與英文同步。例如BO(ㄅ ) PO(ㄆ) MO(ㄇ) FO(ㄈ),它是(B,P,M,F)鍵。英文能盲打,它也能盲打。雅虎提供線上查詢拼音輸入。可參考,大陸出版的《新華字典》。
 3. 藍藍的天白白的雲

藍藍的天 白白的雲
藍天白雲好時光
大家手拉手 走向大自然
啦......................
看那山明水秀景如畫
聽那鳥叫蟲鳴好樂章
吸一口新鮮空氣
歌一曲雄壯激昂
我們心情多愉快
我們心胸多開朗
---------------------------------------
蓝蓝的天 白白的云
蓝天白云好时光
大家手拉手 走向大自然
啦......................
看那山明水秀景如画
听那鸟叫虫鸣好乐章
吸一口新鲜空气
歌一曲雄壮激昂
我们心情多愉快
我们心胸多开朗
 • 印尼客語 Lam Lam Kai Tian
  am lam kai tien lam lam kai hoi
  su jap kin thung pun fung choi
  nyi to jit chim thai fung tai jung jit ha loi
  nga muk cu chi to ta ng khoi
  bui liau nga kai cien thu a pet li khoi ja oi
  mang ti loi teu tai thi fong kung cok nan hi mong
  liong kiok kin hang jit phu ko jit phu
  jit sung kiap hai thap teu mo nyuk
  sia sin con loi ngai kong ho li ngai an ho
  ng moi pun ja oi loi kiuk
  mui nyit mui ja mo buk tai sui loi a nyong tuk
  nyin ja mo mai sang nyuk
  thai thi fong cit ka mo mai suk
  jit nyit pun ngai chim to cau pu nyit mo nai ho
  cit ka ng moi pun nyin khon mo
  nyong pen cit ka moi pun nyin khon mo
  cau pu nyit mo nai ho ki nyit cha ng to
  ten...ki kong pok tien kong nyit kai nyit ci jiu ko ho